OM SKOLAN    
PÅ NATUR- & MILJÖSKOLAN FINNS IDAG ÅR 1-6 OCH EN FÖRSKOLEKLASS. VI ARBETAR DELVIS ÅLDERSINTEGRERAT OCH HAR ETT VÄL ETABLERAT SAMARBETE MELLAN DE OLIKA GRUPPERNA
 
Vårt  mål är att våra elever ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa individer med en god självkänsla. Vi vill ge dem de redskap de kommer att behöva för att i framtiden kunna möta det samhälle de lever i och aktivt kunna delta i de demokratiska processerna. Vi vill också ge våra elever en förtrogenhet med naturen och förståelse för hur de kan vara med och påverka den miljö de lever i. Vi vill ge dem kunskaper om hur de kan påverka sin hälsa på ett positivt sätt.
 


VÅR UTBILDNING SKA HA EN TYDLIG INRIKTNING MOT VÅR PROFIL NATUR- HÄLSA MILJÖ - ETT EKOLOGISKT SYNSÄTT

 
Vi arbetar för att eleverna ska få en ekologisk grundsyn och en förståelse för sin egen roll i samspelet miljö- natur- människa. Eleverna ska känna  förtrogenhet med naturen. Vi ska  ge dem kunskap om faktorer som kan påverka deras hälsa positivt.
Vi ska bedriva delar av vår utbildning utomhus.

 


INRIKTNINGEN MOT VÅR PROFIL FÖRTYDLIGAR VI
GENOM ATT:

 
- vår skola är medlem i Grön Flagg.
- var tredje termin sätter vi upp tre miljömål som alla elever känner till
   och arbetar för att leva upp till.
- vi källsorterar och komposterar.
- vi har ett miljöråd som sammanträder varannan vecka. Miljörådet
   består av elever från varje år och rum och arbetar för en trivsam
   yttre och inre miljö. Miljörådet tar upp frågor som lyfts vidare från
   klassråden.
- all personal naturligt tar in miljöaspekten i samtal under dagen.
- det i möjligaste mån serveras ekologisk mat på skolan.
- vi har temadagar om mat/hälsa i samband med miljömål som
  relaterar till mat/hälsa

 
 
 


 
VI SKA BEDRIVA UTOMHUSPEDAGOGIK PÅ ETT SÄTT SOM:
 
-
väcker våra elevers nyfikenhet och kreativitet,
- ger en vana att vara ute i naturen
- ger en förtrogen med naturen
- tränar samarbete och sociala spelregler
- tränar att se sammanhang och helheter i naturen
- låter våra elever ha regelbundna ”utedagar”. NO-undervisningen ska
  då förläggas utomhus, i skogen, vid vattnet eller på ängen, beroende
  på årets tema under en för eller eftermiddag.