Natur- & Miljöskolan finns idag år 1-6 och en förskoleklass. Vi arbetar åldersintegrerat och har ett väl etablerat samarbete mellan de olika grupperna.
 
Vårt  mål är att våra elever ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa individer med
en god självkänsla. Vi vill ge dem de redskap de kommer att behöva för att i
framtiden kunna möta det samhälle de lever i och aktivt kunna delta i de demokratiska processerna. Vi vill också ge våra elever en förtrogenhet med naturen och förståelse för hur de kan vara med och påverka den miljö de lever i.
Vi vill ge dem kunskaper om hur de kan påverka sin hälsa på ett positivt sätt.
 
Vår utbildning ska ha en tydlig inriktning mot vår profil
Natur- hälsa- miljö - ett ekologiskt synsätt
 
Vi arbetar för att eleverna ska få en ekologisk grundsyn och en förståelse för sin egen roll i samspelet miljö- natur- människa. Eleverna ska känna  förtrogenhet med naturen. Vi ska  ge dem kunskap om faktorer som kan påverka deras hälsa positivt.
Vi ska bedriva delar av vår utbildning utomhus.
 
Inriktningen mot vår profil förtydligar vi genom att:
 
- vår skola är medlem i Grön Flagg.
- var tredje termin sätter vi upp tre miljömål som alla elever känner till och arbetar för
  att leva upp till.
- vi källsorterar och komposterar.
- vi har ett miljöråd som sammanträder varannan vecka. Miljörådet består av elever 
  från varje år och rum och arbetar för en trivsam yttre och inre miljö. Miljörådet tar
  upp frågor som lyfts vidare från klassråden.
- all personal naturligt tar in miljöaspekten i samtal under dagen.
- det i möjligaste mån serveras ekologisk mat på skolan.
- vi har temadagar om mat / hälsa i samband med miljömål som relaterar till
  mat/hälsa
 
Vi ska bedriva utomhuspedagogik på ett sätt som:
 
-
väcker våra elevers nyfikenhet och kreativitet,
- ger en vana att vara ute i naturen
- ger en förtrogen med naturen
- tränar samarbete och sociala spelregler
- tränar att se sammanhang och helheter i naturen
- låter våra elever ha regelbundna ”utedagar”. NO-undervisningen ska då förläggas
  utomhus, i skogen, vid vattnet eller på ängen, beroende på årets tema under en för
  eller eftermiddag.
 


 
 

     
 Miljömål 2015-2016

 Tema: Hållbar livsstil

- Öka medvetenheten hos eleverna om betydelsen av att röra på sig
  samt vila och återhämtning för en god hälsa, och en hållbar livsstil.
- Göra barnen medvetna om betydelsen av varierad kost för en god
  hälsa och hållbar livsstil.
- Betydelsen av psykiskt välmående för en god hälsa och hållbar livsstil.